GENERELLE VILKÅR

De generelle vilkårene (“Generelle Vilkår”) i dette dokumentet gjelder mellom Ecoren AS,
organisasjonsnummer 822 016 812 (HERETTER “Selskapet”, “Ecoren” eller “Tjenesteyter”) og
Ecorens kunder, herunder både private og forretningskunder (heretter “Kunden”). Vilkårene
trer i kraft 22.06.2021 og er tilgjengelige på Ecoren sin nettside www.ecorenas.no

1. Formål
Formålet med Generelle Vilkår er å fastslå vilkårene og betingelsene for at Selskapet skal
tilby en profesjonell rengjøringstjeneste og forebygge misforståelser eler tvist i etterkant.

2. Om Selskapet
Selskapet tilbyr hovedsakelig hjemmebaserte renholdstjenester (“Tjenesten”). Selskapet
bruker bare økologiske og miljøvennlige rengjøringsmidler (økologisk oppvaskmiddel fra
Norganic AS, eddik, natron) og forskjellige blandinger av disse midlene. Midlene har ingen
skadelig effekt på verken ansatte eller kunder. Spesielt anbefaler Selskapet disse produktene
til familier med små barn.

3. Tjenestebestilling, betaling og avbestilling ved Engangs rengjøring
Kunden bestiller Engangs rengjøring via Ecoren sin webside. Avtalen anses å være inngått
når Selskapet har sendt bestillingsbekreftelse til Kunden via e-post. Kunden får all nødvendig
informasjon om engangsrengjøring via bestillingsprosessen. Eksakt pris får Kunden etter at
renholdsarbeidet hos Kunden er ferdig. Hvis ønskelig kan Kunden få estimert prisen før
arbeidet starter. Arbeidstid for første gangs rengjøring er blant annet avhengig av leilighetens
tilstand, hvor lenge siden det ble utført renholdsarbeid mv.
Kunden kan betale med Vipps når renholds tjenesten er ferdig eller med faktura. Hvis kunden
har valgt fakturabetaling, må Kunden fortrinnsvis betale i løpet av 3 arbeidsdager etter
faktura for renhold tjenester er sendt. Ecoren AS sender vanligvis fakturaer til kunder i løpet
av 24 timer etter renholds arbeid er utført.
Kunden har rett til å kansellere bestilling uten gebyr inntil 4 (fire) timer før Tjenestens
starttidspunkt. Ved avbestilling som gjøres mindre enn 4 (fire) timer før avtalt
starttidspunkt for Tjenesten, betaler Kunden 500 kr. i gebyr uavhengig av årsak. Gebyrfaktura
skal sendes kunden via e-post. Kunden betaler fortrinnsvis gebyret i løpet av 3 arbeidsdager.
Ved forsinket betaling beregnes renter iht. Lov om renter ved forsinket betaling.

4. Tjenestebestilling, betaling og avbestilling ved Regelmessig rengjøring
Avtalen om regelmessig rengjøring mellom Kunden og Selskapet anses å være inngått når
Selskapet og Kunden signerer «Avtale om vilkår ved regelmessig rengjøring» («Regelmessig
Avtale»).
Regelmessig Avtale signeres vanligvis hjemme hos kunden etter at renholder er ferdig med
førstegangs rengjøring. Det er mulig å signere Regelmessig Avtale elektronisk. Kunden mottar
avtalen via e-post og bekrefter den elektronisk. Pris for regelmessig rengjøring estimeres etter
førstegangs rengjøring.
Kunden betaler for Regelmessig renhold med faktura som sendes på e-post en gang per
måned. Faktura blir sendt hver måned mellom den 21 og 25. Fakturaen forfaller til betaling
3 arbeidsdager fra faktura dato.

Kunden og Selskapet har rett til å avbestille den faste rengjøringsavtalen uten gebyr inntil 4
(fire) timer før Tjenestens starttidspunkt. Ved avbestilling mindre enn 4 (fire) timer
før avtalt starttidspunkt skal Kunden betale til Selskapet eller Selskapet til Kunden 500 kr. i gebyr
uavhengig av årsak.
Etter at Kunden har avbestilt siste måneds Tjenester, sendes sluttfaktura via e- post.
Fakturaen forfaller til betaling 3 arbeidsdager fra fakturadato.
Hvis Selskapet har avbestilt Tjenesten mindre enn 4 (fire) timer før starttidspunkt, trekker
Selskapet ut 500 kr. i gebyr fra sluttfaktura til Kunden.
Ved forsinket betaling beregnes renter iht. Lov om renter ved forsinket betaling.

5. Taushetsplikt
Alle ansatte i Selskapet, herunder Renholderne har signert en konfidensialitetsavtale som ikke
tillater dem å dele opplysninger om Kunden eller hans/hennes personlige forhold som de har
blitt oppmerksomme på. Selskapet vil ikke utlevere opplysninger om Kunden med mindre det
er nødvendig i henhold til lov, forskrift eller pålegg utstedt av offentlig myndighet. For øvrig
gjelder NS 8431 2015 punkt 10 tilsvarende.

6. Personvern
Personopplysninger om Kunder behandles i henhold til Lov om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven).

7. Prisendring
Selskapet forbeholder seg retten til å endre priser på Tjenesten. Eventuelle endringer vil bli
meddelt Kunden skriftlig 30 dager før innføring av nye priser.

8. Kundens involvering
Kunden skal bidra til at Tjenesten kan utføres best mulig. For at Tjenesten skal utføres, må
Kunden i rimelig grad rydde og flytte løse gjenstander før Tjenesten utføres, og lokalene som
skal rengjøres må ikke være i verre tilstand enn normalt ved vanlig bruk av lokaler. Dersom
lokalene er i svært rotete og skitten forfatning, forbeholder Selskapet seg retten til å øke
prisen for det enkeltstående oppdraget.
Kunden skal sørge for at Renholderen har tilgang til eiendommen fra Tjenestens første dag til
sluttdatoen i samsvar med Avtalen. Hvis det er et alarmsystem e.l i lokalene, skal Kunden
informere Selskapet og Renholderne om dette før Tjenestens første dag, og instruere
Renholderne i hvordan man bruker systemet. Hvis Kunden ikke instruerer i bruken og
Renholdere ved et uhell forårsaker at alarmen går, er Kunden ansvarlig for konsekvenser og
eventuelle kostnader.
Kunden er ansvarlig for at Renholder har tilgang til varmt og kaldt vann samt fungerende
stikkontakter under utførelsen av Tjenesten. Renholderen skal også ha rett til å bruke
Kundens toalettfasiliteter.
Ved oppdrag som varer mer en 5,5 timer, skal Renholder gis adgang til å bruke spiserom eller
lignede fasiliteter for matpause.
Kunder skal sørge for at det ikke er løse kjæledyr på eiendommen eller i lokalene, eller andre
forhold som er til fare for utførelsen av Tjenesten eller Renholder. Renholder har rett til å
kansellere utførelse av Tjenesten hvis han eller hun har rimelig grunn til å tro at utførelsen
utgjør fare for helse, miljø og sikkerhet.
I forbindelse med Renholders ferieavvikling og eventuelt sykefravær, vil Selskapet prøve å
ordne vikar og kontakte Kunden omgående for avtale om midlertidig løsning. Utsatt utførelse

av Tjenesten grunnet Renholderens sykefravær regnes ikke som forsinkelse. Selskapet skal
organisere en separat Tjeneste i slike tilfeller gjennom en gjensidig avtale med Kunden.

9. Klage, mangel, forsinkelse
(a) Klage
Eventuelle klager kan uten unødig forsinkelse rettes skriftlig til Selskapet per post eller epost. En
eventuell klage må dokumenteres ved for eksempel bilder av skader eller dårlig
utførelse av Tjenesten. Kunden er forpliktet til å inngi klage innen rimelig tid eller senest 48
timer etter at Tjenesten er utført.
(b) Mangel
Det foreligger en mangel hvis Tjenesten ikke utføres i henhold til hva Kunden med rimelighet
kan forvente fra en profesjonell rengjøringstjeneste, eller i henhold til det som ellers er avtalt.
Det foreligger imidlertid ingen mangel dersom avviket skyldes forhold fra Kundens side,
inkludert, mangel på involvering av Kunden. Hvis Kunden ønsker å gjøre mangelen
gjeldende, skal Kunden varsle Selskapet innen rimelig tid eller senest 48 timer etter at
Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom det oppdages feil kan
Kunden kreve utbedring, prisavslag eller heving. Hvis det foreligger en mangel, har Selskapet
plikt til å rette mangelen. Hvis Selskapet ikke klarer å rette mangelen, kan Selskapet gi et
forholdsmessig prisavslag på Tjenesten. Hvis det ikke ser ut til at det er noen feil i utførelsen
av Tjenesten, kan Kunden bli pålagt å betale de tilknyttede kostnadene for Selskapet.
(c) Forsinkelse
Forsinkelse oppstår hvis Tjenesten ikke utføres innen tidsperioden som er avtalt mellom
Kunden og Selskapet. Forsinkelse foreligger ikke dersom det skyldes Kundens forhold,
inkludert Kundens mangel på involvering.
Forsinkelse foreligger ikke dersom Selskapet har fått beskjed mindre enn førtiåtte (48) timer
før avtalt starttidspunkt for Tjenesten fra Renholder at han eller hun er syk og kunden ble
informert om dette senest fire (4) timer før Tjenestens starttidspunkt.

10. Forsikring
Selskapet har ansvarsforsikring. En forsikringsutbetaling skal dekke eventuell skade
Selskapet har påført på eiendom, ting eller person hos Kunden.

11. Force majeure
Selskapet er ikke ansvarlig for tilfeller av forsinkelse eller forhold der Selskapet ikke kan
levere som avtalt på grunn av force majeure, for eksempel streik, opprør, naturkatastrofer,
strømbrudd eller mangelfull telefondekning.

12. Tvisteløsning
Partene skal primært forsøke å løse tvister om kontrakten i minnelighet. Hver av partene kan
kreve tvisten løst ved de ordinære domstoler, med mindre de er enige om å løse tvisten ved
voldgift. Renholds stedets verneting vil være rett verneting for eventuelt søksmål.

* * * * **